CAT

Servei d’Atenció a Entitats:
Si tens dubtes truca’ns al 931 157 789 o escriu-nos a registredooble@loteries.cat

Avís legal

Actualitzat el 11/04/2022

Informació general del lloc web de Loteries de Catalunya, SAU (d’ara endavant, Loteries de Catalunya o la Societat), per a les entitats de Catalunya interessades a col·laborar en la distribució de La Dooble, de conformitat amb l’article 8 del Decret 116/2020, de 6 d’octubre, del Reglament de la loteria col·lectiva i de modificació de diversos decrets en matèria de joc i amb l’apartat 1.8 de la Resolució ECO/264/2022, de 9 de febrer, per la qual es determinen les característiques del sorteig de loteria col·lectiva de l’any 2022.

L’objecte d’aquest avís legal és regular les condicions per les quals la persona usuària podrà informar-se sobre el nou joc de loteria La Dooble i els termes i les condicions en què una persona jurídica sense ànim de lucre pot col·laborar en la seva distribució, així com enviar la corresponent sol·licitud a Loteries de Catalunya, amb domicili al carrer d’Enric Granados, 33 – 08007 Barcelona (tel. 935547440), amb el CIF núm. A06945323.

D’acord amb el Decret llei 16/2021, de 13 de juliol, d’aprovació de mesures urgents d’ordenament del joc de loteria reservat a la Generalitat de Catalunya, Loteries de Catalunya organitza i gestiona el joc de loteria per compte de la Generalitat.

Loteries de Catalunya es compromet a mantenir la privacitat de les dades personals de les persones que actuen en nom i representació de les entitats sense ànim de lucre que vulguin col·laborar en la distribució de la loteria La Dooble.

En compliment de la normativa de protecció de dades personals, l’informem que la responsable del tractament de les seves dades personals és Loteries de Catalunya, SAU. La finalitat del tractament és gestionar la sol·licitud de l’entitat per autoritzar-la a col·laborar en la distribució del joc de La Dooble. La legitimació per a aquest tractament es basa en el consentiment. Les dades tractades s’incorporen en un registre d’activitats de tractament amb les mesures de seguretat adequades. Aquestes dades no es poden cedir a tercers, excepte a les autoritats públiques competents, ni es poden utilitzar per a altres finalitats. Podeu exercir els vostres drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar i suprimir dades, així com altres drets relacionats amb la informació addicional, contactant amb el delegat de protecció de dades de Loteries de Catalunya, SAU (carrer d’Enric Granados, 33 | 08007 Barcelona | dpdades@loteries.cat | Telèfon 935547456).

Quan la persona usuària, després de llegir aquest document, continuï la seva navegació, manifesta l’acceptació expressa de la política de protecció i tractament de les dades personals. En cas contrari, la persona usuària haurà d’abandonar el lloc web. Així mateix, la persona usuària queda informada que aquestes condicions seran d’aplicació subsidiària d’aquelles altres que sobre la mateixa matèria s’estableixin amb caràcter especial i que es comuniquin a la persona usuària sense caràcter limitador a través dels formularis de registre i contracte de joc.

Les informacions i els continguts relacionats amb l’actuació i les funcions de la societat, que s’inclouen al web, estan subjectes a les previsions següents:

Loteries de Catalunya pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis a l’obligatorietat de ser col·laborador/associat o adherit a aquesta organització i, per tant, a disposar d’un registre d’usuari, nom d’usuari i contrasenya només disponible per a aquelles persones que en siguin titulars i que compleixin, així mateix, les condicions específiques d’accés al servei.

A) Concepte de persona usuària

La utilització de la web atribueix la condició de persona usuària i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada per aquesta organització en el mateix moment en què la persona usuària accedeixi a la web. En conseqüència, ha de llegir atentament aquest avís legal en cadascuna de les ocasions en què vulgui utilitzar la pàgina web, ja que pot patir modificacions.

B) Renúncia i limitació de la responsabilitat

La informació i els serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. Aquesta organització pot introduir en qualsevol moment millores i canvis en els serveis o continguts.

Loteries de Catalunya ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, de conformitat amb la normativa vigent.

També s’adverteix que els continguts d’aquest lloc web tenen una finalitat informativa quant a qualitat, situació i serveis.

C) Informació sobre l’exempció de qualsevol responsabilitat derivada d’una fallada tècnica i de contingut

Aquesta societat declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, independentment de quina sigui la causa. Així mateix, no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues d’operacions a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del corrent elèctric o de qualsevol altre tipus.

D) Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts prestats per aquesta societat, així com els continguts mostrats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual, per la qual cosa estan protegits per les lleis i els convenis internacionals aplicables en aquesta matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació sense el consentiment exprés, previ i per escrit d’aquesta societat.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren als diferents llocs web i, especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programaris, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta societat o de tercers titulars que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents llocs web.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com del programari necessari per al seu funcionament i visualització, constitueixen així mateix una obra en el sentit del dret d’autor i queden, per tant, protegits per les convencions internacionals i les legislacions nacionals en matèria de propietat intel·lectual que siguin aplicables. El seu incompliment implica que s’han comès actes il·lícits i la corresponent sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit qualsevol acte per virtut del qual les persones usuàries dels serveis o continguts puguin explotar o fer servir comercialment, directament o indirectament, completament o parcialment, qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit d’aquesta societat.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per aquesta organització, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició de les persones usuàries a través dels serveis o continguts, sempre que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

Aquesta societat és lliure de limitar l’accés a les pàgines web i als productes i serveis que s’ofereixen, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que les persones usuàries puguin fer arribar a través del correu electrònic.

Aquesta societat, en aquest sentit, pot establir, si ho considera oportú i sense perjudici de la responsabilitat única i exclusiva de les persones usuàries, els filtres necessaris per evitar que a través de les seves pàgines web es puguin publicar a la xarxa continguts o opinions considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Les persones usuàries que enviïn a les pàgines Web d’aquesta societat, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris mitjançant el servei de correu electrònic, tret Les persones usuàries que enviïn al departament de suggeriments de les pàgines web d’aquesta societat observacions, opinions o comentaris mitjançant el servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari i en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen aquesta societat a reproduir, distribuir, exhibir, transmetre, retransmetre, emetre en qualsevol format, emmagatzemar en suports físics o lògics (per exemple, disquets o discs dur d’ordinadors), digitalitzar, posar a disposició des de bases de dades pertanyents a aquesta organització, traduir, adaptar, arranjar o transformar d’alguna manera aquestes observacions, opinions o comentaris per tot el temps de protecció del dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa de forma gratuïta i que, pel sol fet d’enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris, les persones usuàries declinen qualsevol pretensió remuneraria per part d’aquesta organització.

D’acord amb l’esmentat en el paràgraf anterior, aquesta societat queda autoritzada de la D’acord amb el que s’ha esmentat al paràgraf anterior, aquesta societat queda autoritzada de la mateixa manera a modificar o alterar aquestes observacions, opinions o comentaris a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que impliqui en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor a què puguin ostentar les persones usuàries.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics mitjançant els quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web o de l’esforç dut a terme per aquesta societat per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit qualsevol vincle, enllaç, entramat o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web d’aquesta organització sense el consentiment previ, exprés i per escrit d’aquesta organització. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt es considera una lesió dels drets legítims de propietat intel·lectual sobre les pàgines web i tots els seus continguts.

Aquesta societat no assumeix cap responsabilitat per les conseqüències derivades de les conductes i actuacions citades anteriorment, de la mateixa manera que no assumeix cap responsabilitat pels continguts, serveis i productes, entre d’altres, de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, entramats o vincles similars des dels llocs web d’aquesta societat.

Aquesta societat es reserva el dret d’emprendre les accions legals que consideri oportunes quan es vegin compromesos o vulnerats els seus drets, en defensa d’aquests drets i del seu bon nom.

Aquest avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus punts per la legislació aplicable a Catalunya.

© 2022 Loteries de Catalunya
Joc responsable