CAT

Servei d’Atenció a Entitats:
Si tens dubtes truca’ns al 931 157 789 o escriu-nos a registredooble@loteries.cat

Sobre els termes i condicions

MODEL D’ACORD DE COL·LABORACIÓ PER LA DISTRIBUCIÓ DE LA DOOBLE:

PRIMERA.- Objecte

L’habilitació a l’ENTITAT per col·laborar en la distribució, únicament a persones majors d’edat, de bitllets del joc de loteria anomenat LA DOOBLE i en les condicions fixades en aquest acord i, en qualsevol cas, en els termes que es desprenguin de la normativa que sigui d’aplicació en cada moment i que es troba disponible a l’enllaç següent:

http://economia.gencat.cat/ca/departament/normativa/loteriescatalunya/especifica/

SEGONA.- Efectes

Aquest acord de col·laboració es formalitza i inicia els efectes contractuals de la col·laboració per ambdues parts en el moment que el representant de l’ENTITAT reculli les participacions per a la seva distribució utilitzant el codi de recollida que LOTERIES DE CATALUNYA li hagi facilitat.

La custòdia i l’ús dels diferents codis que LOTERIES DE CATALUNYA faciliti a l’ENTITAT per validar els respectius processos derivats d’aquesta col·laboració són responsabilitat exclusiva de l’entitat i la vinculen a tots els efectes legals.

Si la col·laboració només és virtual, l’acord es formalitza i inicia els efectes contractuals de la col·laboració per part de l’ENTITAT en el moment en què el representant que ha fet la sol·licitud n’acrediti la personalitat i, per part de LOTERIES DE CATALUNYA, en el moment que activi l’ENTITAT en el sistema de Loteries de Catalunya una vegada li hagi comunicat l’acceptació d’aquesta col·laboració

TERCERA.- Durada

La vigència d’aquest acord s’estableix des de la data de formalització i fins a transcorreguts 90 dies naturals des de la data del sorteig de La Dooble.

La renovació d’aquest acord és automàtica fins als 90 dies naturals a comptar de la data del següent sorteig de La Dooble i així successivament, fins que LOTERIES DE CATALUNYA o l’ENTITAT comuniqui formalment a l’altra part la seva voluntat expressa de no renovar-lo i amb una antelació mínima d’un (1) mes a la data de venciment de la durada inicial de l’acord o de qualsevol de les pròrrogues.

La no renovació d’aquest acord no dona dret a cap tipus d’indemnització ni generarà cap dret laboral, mercantil o de qualsevol altra mena.

QUARTA.- Distribució i liquidació

L’ENTITAT es compromet a distribuir els bitllets i a liquidar-los d’acord amb les indicacions que en tot moment li comuniqui LOTERIES DE CATALUNYA i sempre observant comportaments de pràctica de joc responsable, així com a informar de qualsevol incidència relacionada amb les pràctiques incorrectes de què pugui tenir coneixement.

CINQUENA.- Joc responsable

La distribució dels bitllets i el pagament dels premis de loteria de La Dooble a persones menors de 18 anys està totalment prohibida.

L’ENTITAT en cap cas pot incitar al joc de manera excessiva, i en cap cas pot distribuir bitllets de La Dooble a crèdit.

SISENA.- Pagament de premis

Pel que fa a les participacions, L’ENTITAT autoritza LOTERIES DE CATALUNYA a pagar els premis que corresponguin als bitllets que l’ENTITAT hagi distribuït i que hagin participat en el sorteig. El pagament s’ha de fer de conformitat amb la Resolució ECO/1851/2021, d’11 de juny, per la qual es determinen els llocs de pagament de premis, o la disposició que la substitueixi.

En aquest cas, LOTERIES DE CATALUNYA ha d’ingressar a l’ENTITAT, en el compte IBAN XXXXXXXXXXXXXXX, els imports dels premis no reclamats dins el termini de caducitat.

SETENA.- Donatiu

L’ENTITAT pot sol·licitar el pagament voluntari d’un donatiu entre els imports d’1,2,3 o 4 euros per bitllet en el moment de la seva distribució.

L’import del donatiu voluntari s’ha d’imprimir a totes les participacions que distribueixi L’ENTITAT. Així mateix, també s’ha d’imprimir als bitllets emesos per LOTERIES DE CATALUNYA a través de la seva xarxa de punts de venda i al web o l’app oficial, en els casos en què els jugadors vulguin fer un donatiu a l’ENTITAT.

LOTERIES DE CATALUNYA ha d’abonar a l’ENTITAT, mitjançant transferència bancaria al compte assenyalat a la clàusula anterior, el donatiu que consti en el sistema de Loteries de Catalunya.

VUITENA.- Drets d’imatge, de propietat intel·lectual i de propietat industrial.

Corresponen exclusivament a LOTERIES DE CATALUNYA tots els drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial en relació amb el joc objecte d’aquest acord. Així mateix, l’ENTITAT no obté per aquest acord cap patent, dret d’autor, marca ni cap altre dret de propietat industrial sobre el software, els productes, la tecnologia, el know-how o els secrets tècnics, industrials o comercials de LOTERIES DE CATALUNYA.

L’ENTITAT només està autoritzada a mostrar el logotip de LOTERIES DE CATALUNYA i del joc de La Dooble en el marc de la col·laboració prevista en aquest acord. Qualsevol altra utilització de les imatges de LOTERIES DE CATALUNYA o de les seves marques requereix l’autorització expressa de LOTERIES DE CATALUNYA.

L’ENTITAT ha d’utilitzar, per a la difusió del joc de loteria La Dooble, el material que pot descarregar del web de Loteries de Catalunya, que no es pot modificar sense autorització prèvia, o els materials que ella mateixa dissenyi i que requereixen l’autorització expressa de LOTERIES DE CATALUNYA.

NOVENA.- Actualització de les dades de l’ENTITAT

L’ENTITAT s’obliga a mantenir actualitzades les seves dades vinculades a aquest acord mitjançant l’accés a la seva part privativa al web de LOTERIES DE CATALUNYA.

DESENA.- Altres obligacions d’execució

L’ENTITAT no pot efectuar cap reclamació en contra de LOTERIES DE CATALUNYA per pèrdues, danys o perjudicis que es produeixin a conseqüència de l’ajornament o de la no celebració de sortejos.

L’ENTITAT ha d’actuar en nom propi i pel seu compte i sota la seva responsabilitat sense que, ni ella ni cap dels seus socis, associats, afiliats i simpatitzants tingui el caràcter d’empleat o treballador o cap altra figura jurídica de LOTERIES DE CATALUNYA.

L’ENTITAT no pot cedir la condició de persona jurídica col·laboradora a terceres persones, baldament sigui de manera puntual o esporàdica i sense contraprestació de cap tipus o, fins i tot, si el cessionari és també una entitat sense ànim de lucre.

Pel que fa a les participacions, l’ENTITAT és la responsable única i exclusiva davant dels destinataris de la distribució dels números reservats.

ONZENA.- Normativa

Qualsevol norma legal que afecti la relació que es regula mitjançant aquest acord s’aplica sempre amb caràcter preferent i, si escau, en substitució de les clàusules anteriors. En concret, el Decret 116/2020, de 6 d’octubre, del Reglament de la loteria col·lectiva i de modificació de diversos decrets en matèria de joc i la resolució o acord de LOTERIES DE CATALUNYA que determini les característiques del sorteig de loteria col·lectiva o les disposicions que el substitueixin.

DOTZENA.- Jurisdicció

Per a la resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir en relació amb aquest acord, les parts s’han de sotmetre a l’arbitratge de la Cort Arbitral de Catalunya, sempre que es tracti de matèries de lliure disposició conforme al dret i d’acord amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge o la normativa que la substitueixi.

En defecte d’arbitratge, és competent la jurisdicció civil de la ciutat de Barcelona, amb la renúncia expressa de qualsevol altre fur que pugui correspondre per raó de domicili o una altra circumstància.

TRETZENA.- Protecció de dades

Aquesta relació no comporta cap tractament de dades personals entre l’ENTITAT i LOTERIES DE CATALUNYA, ni es poden comunicar dades personals per raó d’aquesta relació.

En compliment de la normativa de protecció de dades personals, s’informa que la responsable del tractament de les seves dades personals és Loteries de Catalunya, SAU. La finalitat del tractament és gestionar la relació contractual per col·laborar en la distribució del joc de La Dooble. La legitimació per a aquest tractament es basa en el consentiment. Les dades tractades s’incorporen a un registre d’activitats de tractament amb les mesures de seguretat adequades. Aquestes dades no es poden cedir a tercers, excepte a les autoritats públiques competents, ni es poden utilitzar per a altres finalitats. Podeu exercir els vostres drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar i suprimir dades, així com altres drets relacionats amb la informació addicional, contactant amb el delegat de protecció de dades de Loteries de Catalunya, SAU (carrer d’Enric Granados, 33 | 08007 Barcelona | dpdades@loteries.cat | Telèfon 935547456). Informació addicional sobre protecció de dades a: www.loteriesdecatalunya.cat/politica-privacitat/.

© 2022 Loteries de Catalunya
Joc responsable